1. Innledning:

  Disse regler gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst i det enkelte tilfelle. I tillegg til de avtalte salgsbetingelser får kjøpsloven og norsk lovgivning for øvrig anvendelse i den utstrekning salgsbetingelsene ikke inneholder avvikende regler.

  www.elstadfabrication.no er eid og levert av Elstad Fabrication AS, organisasjonsnummer 926524909 Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres uten tillatelse.

  Kontaktinformasjon:

  Telefon: 90292777

  Epost: post@elstadfabrication.no

  Juridisk adresse: Krokenveien 15b, 3515 Hønefoss

 2. Priser:

  Alle priser vises i Norske kroner inkludert MVA. I kassen ser du totalprisen inkludert alle avgifter. For internasjonale brukere gjelder prisen som uten MVA.

 3. Tilbud:

  Alle tilbud er uforbindtlige.

 4. Tekniske opplysninger:

  Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data i kataloger, brosjyrer, nettsted og lignende tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som bindende.

 5. Betalingsbetingelser:

  Betaling skjer pr. kontant, Vipps, kortbetaling, Stripe eller ved avtale netto pr. 10 dager etter fakturadato. Alle korttransaksjoner utføres i samarbeid med Stripe. Faktura er levert av Fiken.no. Elstad Fabrication AS har ingen tilgang til kortopplysningene ved bruk av netterminal

 6. Levering:

  Levering skjer I verkstedet eller via postgang. Emballasje er inkludert. Levering har skjedd og risiko går over til kjøper når varen leveres fraktfører.

 7. Forsinket levering:

  For overskridelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

 8. Force Majeure:

  Force Majeure gir ikke uten videre kjøperen rett til å heve kjøpet, evt forskyvning av leveringsdato pga force Majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning.

 9. Plikt til å motta salgsgjenstanden:

  Dersom kjøper unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er hen likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene I Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

 10. Undersøkelsesplikt og reklamasjon:

  Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks etter at den er kommet i hans besittelse. Reklamasjoner som følge av manko eller mangler, som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje straks og senest i løpet av 14 dager etter levering.
  Reklamasjon pga. mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overenstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøper vil påberope seg mangelen.

 11. Angrerett:

  Angrerettskjema følger ikke med. Kjøper har I h.h.t lov om angrerett 14 dagers angrerett fra kjøperen mottar varen. Elstad Fabrication AS plikter å tilbakeføre varens verdi og porto dersom kunden benytter seg av angreretten. Angreretten må skje skriftlig til post@elstadfabrication.no innen 14 dager etter at varen er mottatt. For internasjonale salg er det ingen angrerett.

 12. Salgspant:

  Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive evt. omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selger har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøper misligholder sin betalingsplikt.
  Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller gods eller tap av forventet fortjeneste.

 13. Selgers ansvar:

  Selgerens økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte produktene.. Selgeren påtar seg inget ansvar for bruk eller skader ved bruk av varene som selges. Alle produkter som blir solgt, er å regnes som uten noen form for godkjenning og brukes utelukkende på eget ansvar.

 14. Annulasjoner:

  Annulasjoner av spesialbestilte gjenstander godtas normalt ikke. Selger har rett til å debitere kjøperen med egne så vel som underleverandørers kostnader forbundet med bestillingen ved annulasjon.

 15. Retur:

  Retur av varer kan kun skje i h.h.t. Forutgående avtale med selger. Ved evt. feilekspedering fra selgerens side krediteres kjøpesummen samt fraktutgifter. Ved feilbestilling fra kjøpers side foretas kreditering i hht. nærmere avtale.

 16. Kundeopplysninger:

  Elstad Fabrication AS plikter å ikke videreformidle kundeopplysninger til tredjepart uten kundens samtykke.

 17. Verneting:

  Partene vedtar Ringerike Tingrett som verneting for mulige tvister som måtte oppstå I forbindelse med salg og levering.

 18. Produksjonstid:

  Dersom det er stor pågang vil det kunne bli litt produskjonstid på varer som ikke er på lager. Har du spørsmål ta gjerne kontakt. 

 

Scroll to Top